Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

dagoh

dagoh, boh —, kawé → kawé