Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

chok

¹chok v menumbuk (sirih) dalam lesung
atau tabung sirih:

— ranub lam kubèk, menumbuk sirih dl tabung sirih

→ kuchok, kubèk

²chok → sok

³chok → chuek