Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

ancak

ancak n para-para segi empat, terbuat dari bambu, tempat menjemur gading, ikan dsb:

meu ?, mempunyai para-para;

meu ?, mempunyai banyak para-para;

sie geuadèe meu ? ?, daging dijemur berpara-para;