Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

ampéh

ampéh n rintangan, pengempang, penyekat, penutup:

tabôh ? bacut mangat jiék ie lam umong, buatlah pengempang sedikit supaya masuk air ke dalam sawah;

bak ie raya bèk tabôh ?, bak ie ilé bèk tatheun bubèe, bèk tameungon ngon si paléh atrateu abéh gata malèe!(peribahasa), di air bah jangan memasang pengempang, di air mengalir, jangan memasang bubu, jangan berteman dengan orang celaka, hartamu habis Anda mendapat malu;

meu ?, tersekat, terhempang;

ie bak lueng ka meu ?, air di dalam saluran sudah terhempang;

peu ?, menghempang, menyekat;

soe nyang peu ? lueng nyoe?, siapa yang menghempang saluran air ini?

? ampélan, rubéng, simpi