Kamuih Rayek Basa Aceh Rumi – Jawoe

amin

amin n amin:

leueng ?, menengadahkan kedua tangan ke atas sambil menyebut amin;

Nama laki-laki: Si ?, Muhammad ?, Nyak ?